Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)personen die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld en die bij, voor of namens Qita werkzaam zijn/waren. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover dit schriftelijk tussen Qita of haar reflextherapeuten dan wel opdrachtgevers is overeengekomen. Al onze reflextherapeuten zijn zelfstandig ondernemer en handelen daar ook naar.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Qita statutair gevestigd te Tholen, aan de Schelde-Rijnweg 72.
Opdrachtgever: de partij die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst te sluiten.
Gebruiker: de persoon die gebruik maakt van de diensten van Qita. Dit kan een werknemer, cliënt of patiënt zijn van de opdrachtgever. Deze persoon krijgt de massage of neemt deel aan een workshop van Qita.
Reflextherapeut: de therapeut die de reflex massage/therapie geeft aan de gebruiker. Waar reflextherapeut staat kan ook trainer of coach worden gelezen zoal de persoon die een lezing/workshop geeft over geluk of een meditatie begeleidt. Overeenkomst: de Overeenkomst tot opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt curatieve en/of preventieve werkzaamheden te verrichten voor haar gebruikers.
Curatieve diensten: alle diensten gericht op behandeling van bestaande klachten van de gebruikers van de opdrachtgever zoals Qita reflextherapie.
Preventieve diensten: diensten gericht op het voorkomen van klachten bij de gebruikers van de opdrachtgever, het verbeteren van de gezondheid en vitaliteit van mensen onder andere voetreflex massage, reflex massages, workshops, lezingen en gezondheids- en vitaliteitsdagen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever, behoudens indien en voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden in een door de betrokken partijen ondertekende schriftelijke Overeenkomst wordt afgeweken.
2.2 De Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt tenminste een maand voor inwerkintreding van de gewijzigde algemene voorwaarden hiervan in kennis gesteld. In het geval Opdrachtgever de gewijzigde algemene voorwaarden niet voor inwerkingtreding accepteert, bericht hij Opdrachtnemer voor inwerkingtreding hier schriftelijk over.
2.3 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende Overeenkomst tot opdracht, door Opdrachtnemer retour is ontvangen. De Overeenkomst bevat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, voorwaarden en bepalingen.
3.2 Alle overige voorstellen en offertes van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn uitnodigingen tot het doen van een aanbod; indien een dergelijke uiting niettemin als aanbod wordt gekwalificeerd, dan wordt dit aanbod vrijblijvend gedaan en kan het binnen 2 werkdagen door de Opdrachtnemer worden herroepen.
3.3 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding zijn aangebracht komt in afwijking tot het bepaalde in artikel 3.1 de opdracht pas tot stand, nadat opdrachtnemer aan opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de aanbieding in te stemmen.
3.4 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

Artikel 4 Duur

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 5 Honorarium

5.1 Tenzij uit de Overeenkomst uitdrukkelijk blijkt dat de Opdracht voor een vast bedrag is aangenomen, heeft Opdrachtnemer het recht om de (uur)tarieven aan te passen. Indien het (uur)tarief door Opdrachtnemer binnen de termijn van drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst wordt aangepast is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
5.2 Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief onkosten van Opdrachtnemer en exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
5.3 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

Artikel 6 Betalingen

6.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum in de op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Het recht op verrekening is uitgesloten.
6.2 Bij overschrijding van de onder 6.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen.

Artikel 7 Verplichtingen opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens, bescheiden en faciliteiten welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
7.2 Voor de uitvoering van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn, gebruik kunnen maken van de faciliteiten van Opdrachtgever, waaronder begrepen aanwezige massagetafels, trainingsfaciliteiten, sanitaire voorzieningen en werkplekken.
7.3 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn. Tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
7.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 8 Verplichtingen Opdrachtnemer

8.1 Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar haar en haar medewerk(st)er(s) beste inzicht en vermogen.
8.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de Overeenkomst zal worden uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke wensen zoveel mogelijk mee.
8.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de Overeenkomst niet geacht met het oog op een bepaalde persoon te zijn aangegaan en kan Opdrachtnemer de perso(o)n(en) die de Overeenkomst uitvoert c.q. uitvoeren doen vervangen.
8.4 Opdrachtnemer heeft het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen en de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden.

Artikel 9 Geheimhouding

9.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regeling haar daartoe verplicht, is Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer ingezette medewerk(st)er(s) dan wel door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

10.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
10.2 Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in artikel 10.1 bedoelde producten (resultaten) noch tot het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor of voor wie de betreffende producten (resultaten) bestemd zijn.

Artikel 11 Beëindiging van de Overeenkomst

11.1 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na overleg en onder opgave van redenen middels aangetekend schrijven worden beëindigd met inachtneming van de bij overeenkomst bepaalde opzegtermijn.
11.2 Opdrachtnemer kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen in geval van insolventie van de Opdrachtgever en overmacht.
11.3 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
11.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand stellen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot maximaal het bedrag ter zake waarvoor de ter zake door de Opdrachtnemer gesloten Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de betreffende gebeurtenis dekking biedt.
12.2 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer.
12.3 De in artikel 13.1 neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Aansprakelijkheid van Qita en haar reflextherapeuten zijn uit welke hoofde dan ook ,is beperkt tot het bedrag dat door beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de reflextherapeut in dat geval wordt gedekt. Iedere aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade, waaronder begrepen doch niet daartoe beperkt gevolgschade, winstderving, omzetderving en aantasting van reputatie, is uitdrukkelijk uitgesloten.
12.4 Behoudens in de uitvoering van aan Qita en haar reflextherapeuten verstrekte opdracht, zijn geen van de aan de onderneming verbonden personen / partners / vennoten aansprakelijk voor door één van hen veroorzaakte schade.
12.5. Alle aanspraken van de partijen uit welke hoofde dan ook vervallen binnen één jaar na het moment waarop opdrachtgever daarmee bekend werd of had kunnen zijn.

Artikel 13 Geschillen en Toepasselijk recht

13.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement te Breda.

Artikel 14 Klachtenprocedure

14.1. Indien opdrachtgever/gebruiker klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij het hoofdkantoor van Qita, per email info@qita.nl. Qita neemt de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling.

Qita hecht veel waarde aan het beschermen van persoonsgegevens.