Privacyverklaring Qita

Qita hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Onder Qita wordt ook de zelfstandige/zzpers reflextherapeuten die namens Qita masseren bedoeld.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zeer zorgvuldig met uw gegevens om.

In deze Privacyverklaring willen wij u heldere informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Qita houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit houdt onder andere in dat wij:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

• verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• geen persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Qita verwerkt ten behoeve van het behandelproces. De behandelovereenkomst Qita reflextherapie is de grondslag voor het vastleggen van deze persoonsgegevens. De volgende persoonsgegevens kunnen in dit geval gevraagd worden:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Gezondheidsgegevens
Verzekeringsgegevens/BSN-nummer/ID- of paspoortnummer

Bovenstaande gegevens worden door Qita opgeslagen gedurende een termijn van 15 jaar, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Qita verstrekt kunnen wij aan derde partijen geven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering.Wij geven nooit persoonsgegevens aan andere partijen, waarmee geen verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring is afgesloten. Een uitzondering hierop is wanneer het wettelijk is toegestaan om persoonsgegevens te delen (bijv. voor politieonderzoek). Tevens kunnen wij persoonsgegevens met derden delen indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiligingsmaatregelen

Qita heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Voorbeelden van deze maatregelen zijn als volgt:

• alle medewerkers van Qita die kennis van uw gegevens kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan middels een geheimhoudingsclausule in de arbeidsovereenkomst en een separaat ondertekende privacyverklaring;

• wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

• wij maken back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Mochten wij er samen niet uitkomen, heeft u ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Cookies

Qita wijst u erop dat gebruik wordt gemaakt van Google Analytics om bij te houden op welke wijze bezoekers de website gebruiken. Google Analytics herkent bij ieder bezoek aan onze website uw (tijdelijke) IP-adres en eventueel de website waar u vandaan komt. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Wij gebruiken deze gegevens om de navigatiestroom van onze bezoekers te analyseren om op deze manier een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden. Tot medische gegevens heeft Google nooit toegang

Neemt u contact met onze op, indien u nog vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring heeft.

Wijziging van deze Privacyverklaring

Qita behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 01-12- 2019

Lees hier de Qita algemene voorwaarden.